mivneעל מנת להגשים את מטרותינו החברתיות והקהילתיות, אנו מיישמים מערך התנדבות
רחב ופעיל מאוד, המורכב כולו מחברי הקהילה.

כל אחד תורם לעשייתנו המשותפת לפי יכולתו, תחומי כישוריו ונטיית ליבו.

פירוט מערך ההתנדבות:

 1. ועד קהילה- מונה שבעה חברי קהילה, הנבחרים בבחירות דמוקרטיות שנערכות מידי שנתיים. הועד אחראי על רווחת חברי הקהילה, מארגן ומקיים הווי קהילתי,
  חגיגות שלבי חיים, חגים ומועדים. ועד הקהילה עורך את ישיבות הקהילה,
  ומנהל את קבלת ההחלטות בפורום הקהילתי, מגשר בין הדעות השונות,
  ואמון על שמירת הפרטיות, המרחב וצרכי הפרט.
 2. הנהלת הגרעין- מורכבת מראשי מחלקות ההתנדבות, ועוסקת בהחלטות שוטפות הנוגעות למערך העשייה בהן. הנהלת הגרעין נפגשת באופן קבוע לישיבה שבועית,
  אשר דלתה פתוחה בפני כל חברי הקהילה.
 3. מחלקות ההתנדבות- כל מחלקה עוסקת בתחום התנדבות אחר. תחת כל מחלקה ישנם צוותי עשייה, פרויקטים ויזמים שונים. מחלקות ההתנדבות הן: חינוך, יחסי חוץ, קליטה, אירוח מתנדבים, קיימות, עשייה חברתית, תרבות וצמיחה אישית, בריאות, לוגיסטיקה ואירועים.

גרעין הראל מבחינה פורמאלית מתנהל דרך אגודה חקלאית שיתופית, שלה וועד מנהל, המורכב מנציגי הגרעין, החטיבה להתיישבות, המועצה האזורית אשכול ותנועת המושבים.